ผลการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มโรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา ครั้งที่ 22 ปีการศึกษา 2561 วันที่ 18-19 มกราคม 2562 ณ โรงเรียนวัดบ้านโป่ง “สามัคคีคุณูปถัมภ์” จังหวัดราชบุรี

ผู้เข้าชม : 1690

ผลการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มโรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา
ครั้งที่ 22 ปีการศึกษา 2561
วันที่ 18-19 มกราคม 2562 ณ โรงเรียนวัดบ้านโป่ง “สามัคคีคุณูปถัมภ์” จังหวัดราชบุรี

กลุ่มสาระการเรียนรู้ ชื่อ - สกุล ชั้น รางวัลที่ได้รับ หมายเหตุ
1. ภาษาไทย 1.เด็กหญิงปิยะธิดา พวงเพชร ม.1 เหรียญทองแดง อ.จริญญา หมื่นหนู
2.เด็กชายศุภกฤต สังแก้ว ม.2 เหรียญทองแดง อ.สุธาสินี คงสง/อ.ประภาพร ขาวเนียม
3.เด็กหญิงชลธิชา ค้อทอง ม.3 เหรียญเงิน อ.ธัญญาณี คีรีรักษ์
4.นางสาวจุฑามาศ ศรีสุข ม.4 เหรียญเงิน อ.อนงลักษณ์ เกื้อบุญส่ง
5.นางสาวธารทิพย์ อุ้ยสุย ม.5 เหรียญทองแดง
6.นางสาวโศภิษฐ์ ทองโอ ม.6 เหรียญเงิน อ.บุษกร พุฒนวล
2.คณิตศาสตร์ 1.เด็กชายสันติภาพ ขุนทอง ม.1 เหรียญเงิน อ.มาลินี สุกสีแก้ว
2.เด็กหญิงภวนันท์ กลิ่นหอม ม.2 เหรียญเงิน อ.กัลยาณี ดอกรัก
3.นางสาวนันท์สินี เลี่ยนยงค์ ม.3 ชมเชย อ.ทิพย์เกษร หนูด้วง
4.นายอภิสิทธิ์ จำปา ม.4 เหรียญทอง อ.สุธิดา ดำทอง
5.นายยศภัทร์ ชูฤทธิ์ ม.5 ชมเชย อ.ธชกร รอดเพ็ง
6.นายวัชพล ชูเสียงแจ้ว ม.6 ชมเชย อ.เสาวลักษณ์ กาญจนาทิพย์
3.วิทยาศาสตร์ 1.เด็กชายชิษณุพงศ์ จิตต์ดำหริ ม.1 เหรียญเงิน อ.เพ็ญนภา ตรีกุล
2.เด็กหญิงเบญญาภา ชุมเกต ม.2 ชมเชย อ.วนิดา สงรักษา
3.เด็กชายธนภูมิ ลิบน้อย ม.3 ชมเชย อ.สุกัญญา จันทร์แผ้ว
4.นางสาวสวิชญา เต่าเพชร์ ม.4 ชมเชย อ.อภิเดช โชติกมาศ
อ.เพ็ญนภา ปกครอง
อ.ชนัญญา ไกรเทพ
อ.ณัฐธา นาเลื่อน
5.นางสาววรารินทร์ ฤทธิมา ม.5 ชมเชย
6.นายพิทยุตม์ ทองแจ้ง ม.6 ชมเชย
4.สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 1.เด็กหญิงมลฤดี พรมเพชร ม.1 เหรียญทองแดง อ.พงษ์ศักดิ์ แสงกระจ่าง
2.เด็กหญิงศริยา คงเขียว ม.2 ชมเชย อ.พิลาศลักษณ์ ไสไทย
3.เด็กหญิงนิศากร แก้วประชุม ม.3 ชมเชย อ.อภิสรา ขัติยะ
4.นายยุทธนา มุขแสง ม.4 ชมเชย อ.กมลรัตน์ ทักษ์แก้ว
5.นายณัฐพล พรหมเพียรพงศ์ ม.5 ชมเชย อ.ภูมิปรัชญ์ อายุสุข
6.นายจันทโชติ อรุณโชติ ม.6 ชมเชย อ.สกุลพิชญ์ ชูพงศ์
5.ภาษาต่างประเทศ
(ภาษาอังกฤษ)
1.เด็กชายณัฐชนน ด้วงสุข ม.1 เหรียญทอง อ.เตือนใจ วิโนทัย
2.เด็กหญิงธิดารัตน์ เครือเพ็ง ม.2 เหรียญเงิน อ.สิรินาฏ แพงมี
3.เด็กหญิงฐาปนีย์ สงศรี ม.3 เหรียญเงิน อ.พวงรัตน์ กุศลรักษ์
อ.อภินันท์ ดำสีใหม่
4.นางสาวชนิสรา สมจิตร์ ม.4 ชมเชย อ.ก่อเกียรติ คงแก้ว
5.นางสาวสุกัญญารัตน์ ปานแต่ง ม.5 เหรียญเงิน
6.นางสาววิชลลดา พรมเพ็ชร ม.6 เหรียญทองแดง อ.พวงรัตน์ กุศลรักษ์
อ.อภินันท์ ดำสีใหม่
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ชื่อ - สกุล ชั้น รางวัลที่ได้รับ หมายเหตุ
6.ศิลปะ
(วาดภาพ)
เด็กหญิงธัญวรัตน์ ฤทธิสาคร ม.ต้น
(ม.1-3)
เหรียญทองแดง อ.วุฒิเกียรติ วัฒกี
นางสาวศรัณยา หลงละเลิง ม.ปลาย
(ม.4-6)
เหรียญทอง อ.วุฒิเกียรติ วัฒกี
7.การงานอาชีพและเทคโนโลยี
(คอมพิวเตอร์)
เด็กหญิงณัฐวดี แก้วสาย ม.ต้น
(ม.1-3)
เหรียญทอง อ.ภูริชญา ทีวะเวช
นายศุภณัฐ
ขุนนุ้ย
ม.ปลาย
(ม.4-6)
เหรียญทอง อ.สุจิรา เอียดศรีนวล
อ.พุทธพร ฮกทา

สรุปผลการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มโรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา
1.เหรียญทอง จำนวน 5 เหรียญ
2.เหรียญเงิน จำนวน 9 เหรียญ
3.เหรียญทองแดง จำนวน 6 เหรียญ
4.รางวัลชมเชย จำนวน 14 รางวัล
รวมทั้งสิ้น 34 รางวัล


ข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
ดาวน์โหลดไฟล์แนบ > ประกาศผลการสอบแยกห้องเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 1ดาวน์โหลดไฟล์แนบ > ประกาศผลการสอบแยกห้องเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 4สายวิทย์ดาวน์โหลดไฟล์แนบ > ประกาศผลการสอบแยกห้องเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 4 สายศิลป์
รายละเอียด >>>> เรื่อง การรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และปีที่ 4ประจำปีการศึกษา 2557
ประการผลสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อนักเรียนระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ประจำปีการศึกษา 2562 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ > ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ > ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (วิทย์-คณิต) ดาวน์โหลดไฟล์แนบ > ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (ศิลป์-ภาษา) ดาวน์โหลดไฟล์แนบ > รายละเอียดการรายงานตัว