สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน โรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิ สพม. เขต ๑๓ (ตรัง,กระบี่) งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับชาติ ปีการศึกษา 2561

ผู้เข้าชม : 1312
สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิ สพม. เขต ๑๓ (ตรัง,กระบี่)
งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับชาติ ปีการศึกษา 2561

ระหว่าง วันที่ 8-10 เดือน มกราคม พ.ศ. 2562
ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 79.2 เงิน 13 1. เด็กหญิงธันทิวา เพชรฤทธิ์
1. นางสาวธัญญาณี คีรีรักษ์
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 79.2 เงิน 19 1. เด็กหญิงกรัณฑรัตน์ รักไทย
2. เด็กชายศุภกฤต สังแก้ว
1. นายสุชาติ ตั้นเล่ง
3 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายสรยุทธ พากเพียร
1. นายวุฒิเกียรติ วัฒกี
4 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงวัลยากรณ์ พิชัยรัตน์
1. นายวุฒิเกียรติ วัฒกี
5 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 93 ทอง 4 1. นางสาวอรัญญา ยอดศรี
1. นายวุฒิเกียรติ วัฒกี
6 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 84 ทอง 12 1. เด็กชายธนาวุฒิ อารีรักษ์
2. เด็กหญิงลัลน์ลลิต เกิดคง
1. นายวุฒิเกียรติ วัฒกี
7 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 90 ทอง 6 1. นางสาวอมลณัฐ วงศ์ลดารมย์
1. นายวุฒิเกียรติ วัฒกี
8 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 76 เงิน 13 1. นางสาวธัญญารัตน์ ล่วนเส้ง
1. นายวุฒิเกียรติ วัฒกี
9 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 81.66 ทอง 7 1. เด็กชายภูมิภัทร ก้องเจริญกิจ
1. นางสาวจิตรา กาญจนรัตน์
10 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 86.83 ทอง 6 1. เด็กชายชุติชัย ใจแข็ง
1. นางสาวจิตรา กาญจนรัตน์
11 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6 75 เงิน 8 1. นางสาวธัญญาภรณ์ จันทร์ทอง
1. นางสาวจิตรา กาญจนรัตน์
12 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 88.33 ทอง 5 1. เด็กชายภูมิภัทร ก้องเจริญกิจ
1. นางสาวจิตรา กาญจนรัตน์
13 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 90.83 ทอง 4 1. เด็กชายชานน พรมเพ็ชร
1. นางสาวจิตรา กาญจนรัตน์
14 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6 74 เงิน 8 1. นายจิราวัฒน์ ไชยโย
2. นางสาวชนิสรา สมจิตร์
3. นางสาวชยาภรณ์ จิระพัฒนพันธ์
4. เด็กชายชานน พรมเพ็ชร
5. เด็กชายชุติชัย ใจแข็ง
6. นางสาวณัฐกมล ไขขัน
7. เด็กชายณัฐพล ปากจันทร์
8. นายธนกฤต ท่าห้อง
9. นางสาวธัญญาภรณ์ จันทร์ทอง
10. นางสาวพรนภัส กรเพชร
11. นายพัสกร สมรักษ์
12. เด็กชายภานุวัฒน์ จันซิว
13. นางสาววาสินี ชูตรัง
14. นางสาวอุรัสยา จันทนเสถียร
15. นางสาวเมธาวี ไวยะพันธ์
1. นางสาวจิตรา กาญจนรัตน์
15 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 78.1 เงิน 15 1. นางสาวชาลิสา ภาสกรกุล
1. นายพายัพ ปักษี
16 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 84 ทอง 11 1. เด็กหญิงอรัญลดา พุฒนวน
1. นายพายัพ ปักษี
17 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 78 เงิน 15 1. นายต้นน้ำ ขาวเนียม
1. นางสาวกัญญารัตน์ หนูเอี่ยม
18 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 59.33 เข้าร่วม 25 1. เด็กหญิงภิญญาดา ใจหวัง
1. นายพายัพ ปักษี
19 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 96.2 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงจิรภัทร โชติช่วง
2. เด็กชายทเมศรัช ผลถาวรกุลชัย
3. เด็กชายธนภพ บุญขัน
4. เด็กชายธนากร ล่องลอย
5. เด็กชายภาณุวัฒน์ เดชนุ้ย
6. เด็กชายภูมิภัทร ทองย้อย
7. เด็กหญิงสิรภัสสร สุทธิรักษ์
8. เด็กหญิงสุริยพร น้ำเจ็ด
9. เด็กหญิงอาริสา จันตุด
10. เด็กหญิงแพรนภัสร์ นวลจันทร์
1. นายณรงค์ ชูจันทร์
2. นายกษิดิ์เดช คงงามขำ
3. นายอานนท์ เรืองรัตน์
20 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 83.5 ทอง 6 1. นางสาวกัลยรัตน์ เพชรหนู
2. นางสาวกานต์ธิดา ฤทธิจอม
3. นายทินกร จันทร์มัด
4. นายธนเดช สุภมณีกุล
5. นางสาวธัญชนก จันทร์สุข
6. นายปริวัฒน์ หลงหา
7. นายปัญญธร ชัยมี
8. นายพุฒิสรรค์ เกลี้ยงทอง
9. นางสาวรวิสรา ถึงแก้ว
10. นางสาวเขมิสรา กำเหนิดฤทธิ์
1. นายอานนท์ เรืองรัตน์
2. นางสาวเสาวณีย์ พัดลม
3. นายณรงค์ ชูจันทร์
21 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงจิรภัทร โชติช่วง
2. เด็กชายชวัลวิทย์ ทองอ่อน
3. เด็กชายชินดนัย ชูแทน
4. เด็กชายทเมศรัช ผลถาวรกุลชัย
5. เด็กชายธนภพ บุญขัน
6. เด็กชายธนากร ล่องลอย
7. นายพติศาณ ชัยเดช
8. เด็กชายภาณุวัฒน์ เดชนุ้ย
9. เด็กชายภูมิภัทร ทองย้อย
10. นายภูริณัฐ จกแก้ว
11. เด็กชายศิรสิทธิ์ ทวิสุวรรณ
12. เด็กชายศุภกฤต สิงห์โต
13. เด็กหญิงอาริสา จันตุด
14. เด็กชายเนรัญ บัวเพชร
15. เด็กชายเอเมน อาจกมล
16. เด็กหญิงแพรนภัสร์ นวลจันทร์
1. นายณรงค์ ชูจันทร์
2. นายกษิดิ์เดช คงงามขำ
3. นายอานนท์ เรืองรัตน์
4. นางสาวเสาวณีย์ พัดลม
22 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.4-ม.6 79.4 เงิน 12 1. นางสาวสุกัญญารัตน์ ปานเต่ง
1. MissEdelina Marasigan
23 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 87.5 ทอง 7 1. นางสาวกนกพรรณ คงแก้ว
2. นางสาวนันทินี กิษฎารัตน์
3. นางสาวสุทธิดา เอี่ยมละม่อม
4. นายอภิชาติ นานางสวย
5. นางสาวอรชพร หนูเริก
6. นางสาวเกสราภรณ์ นาเกลือ
1. นายอารุณ ไชยภักดี
2. นางสาวสุจิรา เอียดศรีนวลสรุปเหรียญรางวัล
โรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิ สพม. เขต ๑๓ (ตรัง,กระบี่)
งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับชาติ ปีการศึกษา 2561
ระหว่าง วันที่ 8-10 เดือน มกราคม พ.ศ. 2562

ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม
14 8 0 1


ข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
ดาวน์โหลดไฟล์แนบ > ประกาศผลการสอบแยกห้องเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 1ดาวน์โหลดไฟล์แนบ > ประกาศผลการสอบแยกห้องเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 4สายวิทย์ดาวน์โหลดไฟล์แนบ > ประกาศผลการสอบแยกห้องเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 4 สายศิลป์
รายละเอียด >>>> เรื่อง การรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และปีที่ 4ประจำปีการศึกษา 2557
ประการผลสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อนักเรียนระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ประจำปีการศึกษา 2562 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ > ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ > ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (วิทย์-คณิต) ดาวน์โหลดไฟล์แนบ > ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (ศิลป์-ภาษา) ดาวน์โหลดไฟล์แนบ > รายละเอียดการรายงานตัว