สรุปผลการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มโรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา ครั้งที่ 21 ปีการศึกษา 2560

ผู้เข้าชม : 709

สรุปผลการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มโรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา
ครั้งที่ 21 ปีการศึกษา 2560
วันที่ 19-21 มกราคม 2561 ณ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทอง ในพระราชูปถัมภ์ฯ จังหวัดปราจีนบุรี
*********************

กลุ่มสาระการเรียนรู้ ชื่อ - สกุล ชั้น ครูผู้รับผิดชอบ ผลการแข่งขัน
1. ภาษาไทย 1.เด็กชายศุภกฤต สังแก้ว ม.1 อ.จริญญา หมื่นหนู ชมเชย
2.เด็กหญิงชลธิชา ค้อทอง ม.2 อ.วิภาวี คุณาธรรม ชมเชย
3.เด็กหญิงจุฑามาศ ศรีสุข ม.3 อ.ธัญญาณี คีรีรักษ์ ทองแดง
4.นางสาวธารทิพย์ อุ้ยสุย ม.4 อ.อนงลักษณ์ เกื้อบุญส่ง ทองแดง
5.นางสาวธิดารัตน์ แซ่ตั้น ม.5 เงิน
6.นางสาววริยา หอมชื่น ม.6 เงิน
2.คณิตศาสตร์ 1.เด็กหญิงภวนันท์ กลิ่นหอม ม.1 อ.มาลินี สุกสีแก้ว ทองแดง
2.เด็กชายวงศกร วิโนทัย ม.2 อ.กัลยาณี ดอกรัก ชมเชย
3.เด็กชายอภิสิทธิ์ จำปา ม.3 อ.วีรภรณ์ แก้วชู เงิน
4.นายยศภัทร์ ชูฤทธิ์ ม.4 อ.ธชกร รอดเพ็ง ทอง
5.นางสาวอัฐภิญญา สิงหเสม ม.5 อ.นภจร โยธาภักดิ์ ทอง
6.นายภานุวิชญ์ อ่อนแก้ว ม.6 อ.เสาวลักษณ์ กาญจนาทิพย์ ทองแดง
3.วิทยาศาสตร์ 1.เด็กหญิงเบญญาภา ชุมเกต ม.1 อ.ณัฐธา นาเลื่อน ทองแดง
2.เด็กชายธนภูมิ ลิบน้อย ม.2 อ.วนิดา สงรักษา เงิน
3.เด็กหญิงสวิชญา เต่าเพชร์ ม.3 อ.สุกัญญา จันทร์แผ้ว
อ.เพ็ญนภา ปกครอง
ทองแดง
4.นางสาววรารินทร์ ฤทธิมา ม.4 อ.อภิเดช โชติกมาศ
อ.เพ็ญนภา ปกครอง
ชมเชย
5.นายพิทยุตม์ ทองแจ้ง ม.5 อ.ญาณันภร สิทธิอังกูร
อ.ณัฐธา นาเลื่อน
ชมเชย
6.นายธนวัฒน์ เอ่นตุ้ง ม.6 อ.ญาณันภร สิทธิอังกูร
อ.ศิวพร นาเลื่อน
ทองแดง
4.สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 1.เด็กหญิงศริยา คงเขียว ม.1 อ.พงษ์ศักดิ์ แสงกระจ่าง ทองแดง
2.เด็กหญิงนิศากร แก้วประชุม ม.2 อ.พิลาศลักษณ์ ไสไทย ทองแดง
3.เด็กหญิงณัฐติภรณ์ แสงทอง ม.3 อ.สุชาดา ทองขาว ทอง
4.นางสาวจารุวรรณ ทองอ่อน ม.4 อ.กมลรัตน์ ทักษ์แก้ว ชมเชย
5.นายจันทโชติ อรุณโชติ ม.5 อ.ภูมิปรัชญ์ อายุสุข เงิน
6.นายนนทวัฒน์ นุ้ยพัว ม.6 อ.สกุลพิชญ์ ชูพงศ์ ชมเชย
5.ภาษาต่างประเทศ
(ภาษาอังกฤษ)
1.เด็กหญิงธิดารัตน์ เครือเพ็ง ม.1 อ.เตือนใจ วิโนทัย ชมเชย
2.เด็กหญิงฐาปนีย์ สงศรี ม.2 อ.สิรินาฏ แพงมี ทอง
3.เด็กหญิงชนิสรา สมจิตร์ ม.3 อ.พวงรัตน์ กุศลรักษ์ เงิน
4.นางสาวสุกัญญารัตน์ ปานแต่ง ม.4 อ.ก่อเกียรติ คงแก้ว ทอง
5.นางสาววิชลลดา พรมเพ็ชร ม.5 เงิน
6.นางสาวชลิตวรรณ นาทอง ม.6 อ.สุวิญพัฒน์ เชยชื่นจิตร ทองแดง

กลุ่มสาระการเรียนรู้ ชื่อ - สกุล ชั้น ครูผู้รับผิดชอบ ผลการแข่งขัน
6.ศิลปะ
(วาดภาพ)
เด็กหญิงอมลณัฐ วงศ์ลดารมย์ ม.ต้น
(ม.1-3)
อ.วุฒิเกียรติ วัฒกี ทอง
นางสาวธัญญารัตน์ ล่วนเส้ง ม.ปลาย
(ม.4-6)
อ.วุฒิเกียรติ วัฒกี ทอง
7.การงานอาชีพและเทคโนโลยี
(คอมพิวเตอร์)
เด็กชายศุภณัฐ
ขุนนุ้ย
ม.ต้น
(ม.1-3)
อ.พุทธพร ฮกทา ทอง
นางสาวณัฐิดา
นายณัฐพล
ราชแสง
ทองย้อย
ม.ปลาย
(ม.4-6)
อ.สุจิรา เอียดศรีนวล ทองแดง
ทองแดง


สรุปผลการแข่งขันทักษะวิชาการทุกกลุ่มสาระ

กลุ่มสาระการเรียนรู้ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง ชมเชย รวม
1.ภาษาไทย - 2 2 2 6
2.คณิตศาสตร์ 2 1 2 1 6
3.วิทยาศาสตร์ - 1 3 2 6
4.สังคมศึกษา ศาสนาฯ 1 1 2 2 6
5.ภาษาต่างประเทศ 2 2 1 1 6
6.ศิลปะ 2 2
7.การงานอาชีพฯ(คอม) 1 - 2 - 3
รวม 8 7 12 8 35
ร้อยละ 22.86 20.00 34.28 22.86 100

สรุปจำนวนเหรียญ

1. เหรียญทอง จำนวน 8 เหรียญ
2.เหรียญเงิน จำนวน 7 เหรียญ
3.เหรียญทองแดง จำนวน 12 เหรียญ
4.รางวัลชมเชย จำนวน 8 เหรียญ
รวม 35 เหรียญ
ข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
ดาวน์โหลดไฟล์แนบ > ประกาศผลการสอบแยกห้องเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 1ดาวน์โหลดไฟล์แนบ > ประกาศผลการสอบแยกห้องเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 4สายวิทย์ดาวน์โหลดไฟล์แนบ > ประกาศผลการสอบแยกห้องเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 4 สายศิลป์
รายละเอียด >>>> เรื่อง การรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และปีที่ 4ประจำปีการศึกษา 2557
ประการผลสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อนักเรียนระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ประจำปีการศึกษา 2562 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ > ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ > ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (วิทย์-คณิต) ดาวน์โหลดไฟล์แนบ > ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (ศิลป์-ภาษา) ดาวน์โหลดไฟล์แนบ > รายละเอียดการรายงานตัว