สรุปผลกิจกรรมแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคใต้ ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560

ผู้เข้าชม : 1145

สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิ สพม. เขต ๑๓ (ตรัง,กระบี่)
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคใต้ ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ ศูนย์การแข่งขันจังหวัดสุราษฎร์ธานี

ระหว่าง วันที่ 19-21 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2560
ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 76.6 เงิน 19 1. นางสาวจุฑามาศ ศรีสุข
1. นางสาวธัญญาณี คีรีรักษ์
2 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 78 เงิน 11 1. นางสาวอรัญญา ยอดศรี
1. นายวุฒิเกียรติ วัฒกี
3 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 78 เงิน 12 1. นายชัยยศ พรหมเพชร
2. นายณรงค์ แจ่มกำเนิด
1. นายวุฒิเกียรติ วัฒกี
4 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงอมลณัฐ วงศ์ลดารมย์
1. นายวุฒิเกียรติ วัฒกี
5 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวสุภาพร มากชู
1. นายวุฒิเกียรติ วัฒกี
6 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 80 ทอง 11 1. เด็กหญิงชยาภรณ์ จิระพัฒนพันธ์
1. นายวสันต์ เจ๊กแช่ม
7 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 65.3 ทองแดง 15 1. เด็กชายธนกฤต ท่าห้อง
1. นายวสันต์ เจ๊กแช่ม
8 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6 87 ทอง 6 1. นายจิราวัฒน์ ไชยโย
2. เด็กหญิงชนิสรา สมจิตร์
3. เด็กหญิงชยาภรณ์ จิระพัฒนพันธ์
4. เด็กชายชานน พรมเพ็ชร
5. เด็กชายชุติชัย ใจแข็ง
6. เด็กหญิงณัฐกมล ไขขัน
7. เด็กชายณัฐพล ปากจันทร์
8. เด็กชายณัฐวุฒิ ชัยมีเขียว
9. เด็กชายธนกฤต ท่าห้อง
10. นางสาวธัญญภรณ์ จันทร์ทอง
11. นางสาวปวีณ์นุช อ่อนแก้ว
12. นายพัสกร สมรักษ์
13. นางสาวพานัสสุดา ทองฤทธิ์
14. เด็กชายภูมิภัทร ก้องเจริญกิจ
15. นางสาววาสินี ชูตรัง
1. นายวสันต์ เจ๊กแช่ม
2. นายธงไท หนูสง
9 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 73 เงิน 18 1. เด็กชายปารเมศ สีใส
1. นายพายัพ ปักษี
10 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 68.9 ทองแดง 14 1. เด็กชายต้นน้ำ ขาวเนียม
1. นางสาวกัญญารัตน์ หนูเอี่ยม
11 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 85.6 ทอง 7 1. นางสาวกัลยรัตน์ เพชรหนู
2. นายธนวัฒน์ เอ่นตุ้ง
3. นายธนเดช ศุภมณีกุล
4. นางสาวธัญชนก จันทร์สุข
5. นายพุฒิสรรค์ เกลี้ยงทอง
6. นายภานุพงศ์ ฟุกล่อย
7. นางสาวศุภมน เขาทอง
8. นายสุรีวงค์ นุ่นชูผล
9. นางสาวอภิญญา ทองผุด
10. นางสาวเขมิสรา กำเนิดฤทธิ์
1. นายณรงค์ ชูจันทร์
2. นายอานนท์ เรืองรัตน์
3. นางสาวจิดาภา หนูฤทธิ์
12 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 89.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายกฤษณพงศ์ ท่าจีน
2. เด็กหญิงจิรภัทร โชติช่วง
3. เด็กชายทินกร จันทร์มัด
4. เด็กชายทเมศรัช ผลถาวรกุลชัย
5. เด็กชายธนภพ บุญขัน
6. เด็กชายธนากร ล่องลอย
7. เด็กชายนลธวัช คำมูล
8. เด็กชายปริวัฒน์ หลงหา
9. เด็กชายปัญญธร ชัยมี
10. เด็กชายภูมิภัทร ทองย้อย
11. เด็กชายยุทธภูมิ เที่ยงธรรม
12. นางสาวรวิวรรณ ซุ่นสั้น
13. เด็กหญิงรวิสรา ถึงแก้ว
14. เด็กชายอัครพล ช่ำชอง
15. เด็กชายอัสนีย์ พัดลม
16. เด็กชายโชตินันท์ ขันติ
1. นายณรงค์ ชูจันทร์
2. นายอานนท์ เรืองรัตน์
3. นางสาวจิดาภา หนูฤทธิ์
4. นายวสันต์ เจ๊กแช่ม
13 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 87.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวกัลยรัตน์ เพชรหนู
2. นางสาวกานต์ธิดา ฤทธิจอม
3. นางสาวธนภรณ์ เหลืองประเสริฐ
4. นางสาวธัญชนก จันทร์สุข
5. นางสาวธิดารัตน์ เพชรหนู
6. นางสาวนาราภัทร เกื้อนะ
7. นายปรัชญา นาดอน
8. นายพิทยุตม์ ทองแจ้ง
9. นายพุฒิสรรค์ เกลี้ยงทอง
10. นางสาววิภาวดี สุขจรัลสกุล
11. นายวิริทธิ์พล เกิดแก้ว
12. นายศุภกร กะเดช
13. นางสาวศุภมน เขาทอง
14. นายสุรีวงค์ นุ่นชูผล
15. นางสาวอภิญญา ทองผุด
16. นางสาวเขมิสรา กำเนิดฤทธิ์
1. นายณรงค์ ชูจันทร์
2. นายอานนท์ เรืองรัตน์
3. นางสาวจิดาภา หนูฤทธิ์
4. นายวสันต์ เจ๊กแช่ม
14 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 68 ทองแดง 18 1. นางสาวกนกพรรณ คงแก้ว
2. นางสาวนันทินี กิษฎารัตน์
3. นางสาวสุทธิดา เอี่ยมละม่อม
4. นายอภิชาติ นานางสวย
5. นางสาวอรชพร หนูเริก
6. นางสาวเกสราภรณ์ นาเกลือ
1. นางสาวสุจิรา เอียดศรีนวล
2. นายอารุณ ไชยภักดี

ข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
ดาวน์โหลดไฟล์แนบ > ประกาศผลการสอบแยกห้องเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 1ดาวน์โหลดไฟล์แนบ > ประกาศผลการสอบแยกห้องเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 4สายวิทย์ดาวน์โหลดไฟล์แนบ > ประกาศผลการสอบแยกห้องเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 4 สายศิลป์
รายละเอียด >>>> เรื่อง การรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และปีที่ 4ประจำปีการศึกษา 2557
ประการผลสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อนักเรียนระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ประจำปีการศึกษา 2562 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ > ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ > ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (วิทย์-คณิต) ดาวน์โหลดไฟล์แนบ > ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (ศิลป์-ภาษา) ดาวน์โหลดไฟล์แนบ > รายละเอียดการรายงานตัว