ประวัติผู้อำนวยการ

ประวัติ

เกิด ณ บ้านโพธิ์ ต.บ้านโพธิ์ อ.เมือง จ.ตรัง

บิดา

นายทิน ไกรเทพ

มารดา

นางบุญ ไกรเทพ

ที่อยู่

120/4 หมู่3 ซ.8 ถ.บ้านโพธิ์ ต.บ้านโพธิ์ อ.เมือง จ.ตรัง
081-5375680

ประวัติ
การศึกษา

พ.ศ.2514

จบประถมศึกษาโรงเรียนวัดโพธาราม ประกาศนียบัตรเลขที่ 738

พ.ศ.2515

จบนักธรรมชั้นตรี วัดกะพังสุรินทร ์ ประกาศนียบัตรเลขที่7/2515

พ.ศ.2516

จบนักธรรมชั้นโท วัดกะพังสุรินทร ์ประกาศนียบัตรเลขที่16/2516

พ.ศ.2517

จบนักธรรมชั้นเอก วัดกะพังสุรินทร์ ประกาศนียบัตรเลขที่16/2517

พ.ศ.2519

จบบาลีประโยค 1-2 วัดกะพังสุรินทร์ ประกาศนีบัตรเลขที่ 776/2519

พ.ศ.2520

จบเปรียญธรรม 3 ประโยค วัดกะพังสุรินทร์ ภาษาบาลี ประกาศนีบัตรเลขที่ 483/2520

พ.ศ.2523

จบมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนบาลีอบรมศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพ ประกาศนีบัตรเลขที่ 096

พ.ศ.2526

จบมัธยมศึกษาตอนปลายโรงเรียนบาลีเตรียมอุดมศึกษา ม.จ.ร. ประกาศนีบัตรเลขที่ 9

พ.ศ.2528

จบพ.กศ.กรมการฝึกหัดครู ประกาศนียบัตรเลขที่ 31

พ.ศ.2529

จบพ.ม. กรมการฝึกหัดครู ประกาศนียบัตรเลยที่97

พ.ศ.2530

จบปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เอกบริหารการศึกษา ปริญญาบัตร

ค.ศ.1989

จบปริญญาโท มหาวิทยาลัย POONA อินเดีย เอกสังคมศาสตร์ ปริญญาบัตร

ประวัติการรับราชการ
และการทำงาน

พ.ศ.2533

เป็นครูประจำการ ใบอนุญาตบรรจุครูเลขที่ 110/2533

พ.ศ.2536

เป็นผู้ช่วยผู้จัดการใบอนุญาตเลขที่ 0253/2536

พ.ศ.2538

เป็นสมาชิกสภาเทศบาลเมืองตรัง สมัยที่ 1

พ.ศ.2542

เป็นสมาชิกสภาเทศบาลนครตรัง สมัยที่ 2 และเป็นรองประธานสภาเทศบาลนครตรัง

พ.ศ.2546

เป็นสมาชิกสภาเทศบาลนครตรัง สมัยที่ 3 และเป็นรองประธานสภาเทศบาลนครตรัง

พ.ศ.2551

เป็นสมาชิกสภาเทศบาลนครตรังสมัยที่ 4 และเป็นรองประธานสภาเทศบาลนครตรัง

พ.ศ.2555

เป็นสมาชิกสภาเทศบาลนครตรังสมัยที่ 5

ปัจจุบัน

- เป็นผู้อำนวยการ โรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิ จังหวัดตรัง

- เป็นอุปนายกสมาคมการศึกษาเอกชน จังหวัดตรัง

- เป็นสมาชิกสภาเทศบาลนครตรัง

- เป็นกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนเทศบาลวัดกะพังสุรินทร์

- เป็นกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนวัดโพธาราม

- เป็นประธานศิษย์เก่าโรงเรียนวัดโพธาราม

- เป็นกรรมการอำนวยการโรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิ

- เป็นกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนเทศบาลสังขวิทย์

- เป็นกรรมการขั้นพื้นฐานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลนครตรัง

- เป็นกรรมการมูลนิธิราชสารโสภณ

- เป็นกรรมการมูลนิธิโรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิ

- เป็นประธานชมรมศิษย์วัดกะพังสุรินทร์ จังหวัดตรัง

คติประจำใจ

ยึดถือความซื่อสัตย์ เป็นแนวทางของชีวิต