ประวัติผู้จัดการ

ประวัติ

เกิด วันที่ 12 พฤษภาคม 2505 ณ บ้านคลองมวน ต.หนองปรือ อ.ห้วยยอด
(ปัจจุบันเป็นอ.รัษฏา) จ.ตรัง

บิดา

คุณพ่อสงวน ศรีวิเชียร (กล้างาม)

มารดา

คุณแม่เลียบจิตรพิทักษ์ (คงเมือง)

ที่อยู่

บ้านเลขที่ 324/3 ถ.กันตัง ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง
โทร.075-230122,084-6300734

ประวัติ
การศึกษา

พ.ศ. 2519

จบการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่7 โรงเรียนบ้านคลองมวน อ.รัษฎา จังหวัดตรัง

พ.ศ 2523

จบการศึกษามัธยมศึกษาปีที่3 โรงเรียนวัดศรีบุญเรือง บางกะปิ กรุงเทพมหานคร

พ.ศ.2525

จบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ( ม.ศ.5) โรงเรียนบาลีเตรียมอุดมศึกษา มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย กรุงเทพฯ

พ.ศ.2527

จบวิชาประกาศนียบัตรพิเศษการศึกษา (พ.กศ.) จากกรมฝึกหัดครู กระทรวงศึกษาธิการ

พ.ศ.2528

จบประกาศนียบัตรการศึกษาชั้นสูง(ป.กศ.สูง)
จากวิทยาลัยครูศาสนาศึกษามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย กรุงเทพฯ

พ.ศ.2530

จบปริญญาพุทธศาสตร์บัณฑิต พธ.บ.(สาขาครุศาสตร์) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย กรุงเทพฯ

พ.ศ.2532

จบปริญญาโท สาขาภาษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนาคปูร์ ประเทศอินเดีย

พ.ศ.2535

จบปริญญาเอก สาขาภาษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนาคปูร์ ประเทศอินเดีย

พ.ศ.2543

จบปริญญาโท สาขาบริหารการศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหง

พ.ศ.2551

จบปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยรามคำแหง

ประวัติการรับราชการ
และการทำงาน

พ.ศ.2533

เป็นครูใหญ่โรงเรียนศึกษาผู้ใหญ่วัดมัชฌิมภูมิ จ.ตรัง

พ.ศ.2534

เป็นครูประจำการโรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิ จังหวัดตรัง

พ.ศ. 2543 -2551

เป็นสมาชิกสภาเทศบาลนครตรัง

พ.ศ.2547
-2551

เป็นผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิ จังหวัดตรัง

พ.ศ.2543
-2554

เป็นกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนเทศบาล4 ( วัดมัชฌิมภูมิ)

พ.ศ.2548
-2552

เป็นกรรมการส่งเสริมสวัสดิการ และสวัสดิภาพครู และบุคลากรทางการศึกษา จังหวัดตรัง

พ.ศ.2548
-2553

เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สนง.สพม. เขตพื้นที่การศึกษาตรังเขต2

พ.ศ.2551
-2555

เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สนง.สพม. เขตพื้นที่การศึกษาตรังเขต1

พ.ศ.2552
-2555

เป็นรองนายกเทศมนตรีนครตรัง

ตำแหน่งปัจจุบัน

เป็นนายก สมาคมการศึกษาเอกชน จังหวัดตรัง

เป็นอุปนายกสมาคมโรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา

เป็นกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนสิทธิธรรม วัดประสิทธิชัย

เป็นกรรมการบริหารโรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิ จังหวัดตรัง

เป็นประธานกลุ่มโรงเรียนเอกชน สพท. ตรังเขต1

เป็นประธานกลุ่มโรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา เขตภาคใต้

เป็นผู้จัดการโรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิ

เป็นผู้จัดการโรงเรียนปัญญาวิทย์

เป็นประธานชมรมมวยสากลสมัครเล่น จังหวัดตรัง

เป็นที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหารรุ่น นิติศาสตร์ภาคพิเศษรุ่น มหาวิทยาลัยรามคำแหง จังหวัดตรัง

เป็นอุปนายกคนที่ 1 สมาคมการกีฬา จังหวัดตรัง

เป็นรองประธานสาขาพรรคประชาธิปัตย์ ลำดับที่ 6

เป็นที่ปรึกษาชุมชนบางรัก เทศบาลนครตรัง

เป็นกรรมการบริหารกลุ่มโรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา (ระดับประเทศ)

เป็นประธานคณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชนตรัง (ปส.กช.)

คติประจำใจ

ผู้ให้ก่อน ย่อมได้เปรียบ