ประวัติผู้จัดการ

ประวัติ

เกิด วันที่ 12 พฤษภาคม 2505 ณ บ้านคลองมวน ต.หนองปรือ อ.ห้วยยอด
(ปัจจุบันเป็นอ.รัษฏา) จ.ตรัง

บิดา

คุณพ่อสงวน ศรีวิเชียร (กล้างาม)

มารดา

คุณแม่เลียบจิตรพิทักษ์ (คงเมือง)

ที่อยู่

บ้านเลขที่ 324/3 ถ.กันตัง ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง
โทร.075-230122,084-6300734

ประวัติ
การศึกษา

พ.ศ. 2519

จบการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่7 โรงเรียนบ้านคลองมวน อ.รัษฎา จังหวัดตรัง

พ.ศ 2523

จบการศึกษามัธยมศึกษาปีที่3 โรงเรียนวัดศรีบุญเรือง บางกะปิ กรุงเทพมหานคร

พ.ศ.2525

จบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ( ม.ศ.5) โรงเรียนบาลีเตรียมอุดมศึกษา มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย กรุงเทพฯ

พ.ศ.2527

จบวิชาประกาศนียบัตรพิเศษการศึกษา (พ.กศ.) จากกรมฝึกหัดครู กระทรวงศึกษาธิการ

พ.ศ.2528

จบประกาศนียบัตรการศึกษาชั้นสูง(ป.กศ.สูง)
จากวิทยาลัยครูศาสนาศึกษามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย กรุงเทพฯ

พ.ศ.2530

จบปริญญาพุทธศาสตร์บัณฑิต พธ.บ.(สาขาครุศาสตร์) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย กรุงเทพฯ

พ.ศ.2532

จบปริญญาโท สาขาภาษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนาคปูร์ ประเทศอินเดีย

พ.ศ.2535

จบปริญญาเอก สาขาภาษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนาคปูร์ ประเทศอินเดีย

พ.ศ.2543

จบปริญญาโท สาขาบริหารการศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหง

พ.ศ.2551

จบปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยรามคำแหง

ประวัติการรับราชการ
และการทำงาน

พ.ศ.2533

เป็นครูใหญ