บุคลากรทางการศึกษา

นางศรีรัตน์ แดงสมุทร
เจ้าหน้าที่พัสดุ
นางสาวอรวรรณ แซ่อ๋อง
เจ้าหน้าที่บัญชี