บุคลากรทางการศึกษา

นางสาวปิยวรรณ สงแสง
เจ้าหน้าที่การเงิน
นางสาวจารุณี สมาธิ
เจ้าหน้าที่ธุรการ
นางศรีรัตน์ แดงสมุทร
เจ้าหน้าที่พัสดุ
นางสาวอรวรรณ แซ่อ๋อง
เจ้าหน้าที่บัญชี
นายณัฐวุฒิ ขุนนุ้ย
เจ้าหน้าที่โสต ฯ