กลุ่มสาระการงานอาชีพฯ

นางสาวสุจิรา เอียดศรีนวล
ครูประจำการ/หัวหน้ากลุ่มสาระฯ การงานอาชีพและเทคโนฯ
นายเจริญ ช่วยสถิตย์
ครูประจำการ
นายพุทธพร ฮกทา
ครูประจำการ
นางธัญญพัทธ์ อ๋องยิ้ว
ครูประจำการ