กลุ่มสาระสุขศึกษาฯ

นายพิชิต หอยสังข์
ครูประจำการ/หัวหน้ากลุ่มสาระฯ สุขศึกษาและพลศึกษา
นายบุญภพ ไกรเทพ
ครูประจำการ
นายณัฐวุธ ซุ่นสั้น
ครูประจำการ