กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาฯ

นางกมลรัตน์ ทักษ์แก้ว
ครูประจำการ/หัวหน้ากลุ่มสาระฯ สังคมศึกษา ศาสนาฯ
พงษ์ศักดิ์ แสงกระจ่าง
ครูประจำการ
นางสกุลพิชญ์ ชูพงศ์
ครูประจำการ
นายสุนทรวัฒน์ วิมล
ครูประจำการ
นางสาวพิลาศลักษณ์ ไสไทย
ครูประจำการ