กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นายพายัพ ปักษี
ครูประจำการ/หัวหน้ากลุ่มสาระฯ ศิลปะ
นางสาวกัญญารัตน์ หนูเอี่ยม
ครูประจำการ
นายณรงค์ ชูจันทร์
ครูประจำการ
นายวุฒิเกียรติ วัฒกี
ครูประจำการ
นายอานนท์ เรืองรัตน์
ครูประจำการ
นายวสันต์ เจ๊กแช่ม
ครูประจำการ