กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ

นางสาวพวงรัตน์ กุศลรักษ์
ครูประจำการ/หัวหน้ากลุ่มสาระฯ ภาษาต่างประเทศ
พระครูรัษฎาเขตคณารักษ์
ครูประจำการ
Mr.Mark Hendrik Bijvoet
ครูประจำการ
นายสุวิญพัฒน์ เชยชื่นจิตร
ครูประจำการ
นายก่อเกียรติ คงแก้ว
ครูประจำการ
นางสาวเตือนใจ วิโนทัย
ครูประจำการ
Miss Criselda Monterey
ครูประจำการ
นางสาวสิรินาฏ แพงมี
ครูประจำการ
นางสาวปาริชาติ หลังแก้ว
ครูประจำการ