กลุ่มสาระภาษาไทย

นางบุษกร พุฒนวล
ครูประจำการ/หัวหน้ากลุ่มสาระฯ ภาษาไทย
นางสาวธัญญาณี คีรีรักษ์
ประจำการ
นางสาวอนงลักษณ์ เกื้อบุญส่ง
ครูประจำการ
นางสาวจริญญา หมื่นหนู
ครูประจำการ