กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์

นางสุกัญญา จันทร์แผ้ว
ครูประจำการ/หัวหน้ากลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์
นางสาวนัธฐา นาเลื่อน
ครูประจำการ
นางสาววนิดา สงรักษา
ครูประจำการ
นายอภิเดช โชติกมาศ
ครูประจำการ
นางสาวเพ็ญนภา ปกครอง
ครูประจำการ