กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์

นางสุกัญญา จันทร์แผ้ว
ครูประจำการ/หัวหน้ากลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์
นางสาวชลิดา ทวีกุล
ครูประจำการ
นางสาววนิดา สงรักษา
ครูประจำการ
นางญาณันภร สิทธิอังกูร
ครูประจำการ
นางสาวเพ็ญนภา ปกครอง
ครูประจำการ
นางสาวศิวพร นาเลื่อน
ครูประจำการ
นายอภิเดช โชติกมาศ
ครูประจำการ
นางสาวนัธฐา นาเลื่อน
ครูประจำการ
นางสาวชนัญญา ไกรเทพ
ครูประจำการ