กลุ่มสาระคณิตศาสตร์

นางสาวมาลินี สุกสีแก้ว
ครูประจำการ/หัวหน้ากลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์
นายธชกร รอดเพ็ง
ครูประจำการ
นางสาวเสาวลักษณ์ กาญจนาทิพย์
ครูประจำการ
นางสาวกัลยาณี ดอกรัก
ครูประจำการ