บุคลากร

ครู/บุคลากร ของโรงเรียน
ที่ บุคลากร ทั้งหมด / คน
ชาย หญิง รวม
1 ฝ่ายบริหาร 3 - 3
2 ครูผู้สอน ระดับก่อนประถมศึกษา - - -
3 ครูผู้สอน ระดับประถมศึกษา - - -
4 ครูผู้สอน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 16 25 41
5 ครูผู้สอน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 7 11 18
6 ครูต่างประเทศ 1 2 3
7 บุคลากรทางการศึกษา 1 3 4
8 บุคลากรอื่นและลูกจ้าง 3 4 7
รวม 31 45 76