วิสัยทัศน์ / พันธกิจ

บริหารจัดการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน
ให้ล้ำเลิศคุณธรรม นำวิชาการ เด่นงานกิจกรรม สัมพันธ์ชุมชน


ปรัชญาของโรงเรียน

ปญฺญา โลกสมิ ปชฺโชโต : ปัญญาเป็นแสงสว่างในโลก

จุดมุ่งหมายสูงสุดในการจัดการศึกษาของโรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิที่ใช้เป็นแนวทางกำหนดภาระกิจของโรงเรียน ซึ่งจะเป็นไปตามทิศทางของการจัดการศึกษาแห่งชาติ เป็นการสนองความต้องการของชุมชน และสังคมอย่างต่อเนื่องและ
มุ่งเน้นการ สร้างค่านิยมที่ถูกต้องให้เกิดแก่ผู้เรียนพอจะแยกแยกกล่าวตามความหมายได้ดังนี้
ปัญญา หมายถึง ความรอบรู้ รู้เท่า รู้ทันกับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องภายในองค์กร ที่เกี่ยวข้อง เป็นตัวกำหนด ควบคุมความประพฤติให้ ดำรงตนเองอยู่อย่างมีความสุข และอยู่เหนือสถานการณ์ที่เกิดขึ้นแล้ว กำลังดำเนินอยู่ และจะเกิด ขึ้น ในอนาคตทั้งมวลจะออกมาในรูปของความคิดเป็น ทำเป็น และแก้ปัญหาเป็น ทำเป็น มีแหล่งเกิดจาก การ เรียนรู้รับฟังจากสิ่งแวดล้อมรอบข้าง (ปรโตโฆสะ) และการปฏิบัติตนให้ดำเนินไปตามแนวทางการเรียนรู้ อันอยู่ในกรอบ ความคิดที่ถูกต้อง (โยนิโสมนสิการ) มีความสอดคล้องกับการจัดการศึกษาแห่งชาติ เพื่อให้เป็นไปตามระบบแห่ง การพัฒนาคน ไทย ให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ ทั้งทางร่างกาย จิตใจ มีคุณธรรมจริยธรรม และวัฒนธรรมในการดำรงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่น ได้อย่างมีความสุข สนองตอบต่อความต้องการของชุมชนและสังคมอย่างต่อเนื่อง โดยเสริมสร้างแนวความคิดที่ถูกต้องและยั่งยืน เป็นพัฒนาการที่ถาวรตลอดไป อีกทั้งเป็นตัวชี้วัดและมุ่งเน้นในการสร้าง