วิสัยทัศน์ / พันธกิจ

บริหารจัดการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน
ให้ล้ำเลิศคุณธรรม นำวิชาการ เด่นงานกิจกรรม สัมพันธ์ชุมชน


ปรัชญาของโรงเรียน

ปญฺญา โลกสมิ ปชฺโชโต : ปัญญาเป็นแสงสว่างในโลก

จุดมุ่งหมายสูงสุดในการจัดการศึกษาของโรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิที่ใช้เป็นแนวทางกำหนดภาระกิจของโรงเรียน ซึ่งจะเป็นไปตามทิศทางของการจัดการศึกษาแห่งชาติ เป็นการสนองความต้องการของชุมชน และสังคมอย่างต่อเนื่องและ
มุ่งเน้นการ สร้างค่านิยมที่ถูกต้องให้เกิดแก่ผู้เรียนพอจะแยกแยกกล่าวตามความหมายได้ดังนี้
ปัญญา หมายถึง ความรอบรู้ รู้เท่า รู้ทันกับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องภายในองค์กร ที่เกี่ยวข้อง เป็นตัวกำหนด ควบคุมความประพฤติให้ ดำรงตนเองอยู่อย่างมีความสุข และอยู่เหนือสถานการณ์ที่เกิดขึ้นแล้ว กำลังดำเนินอยู่ และจะเกิด ขึ้น ในอนาคตทั้งมวลจะออกมาในรูปของความคิดเป็น ทำเป็น และแก้ปัญหาเป็น ทำเป็น มีแหล่งเกิดจาก การ เรียนรู้รับฟังจากสิ่งแวดล้อมรอบข้าง (ปรโตโฆสะ) และการปฏิบัติตนให้ดำเนินไปตามแนวทางการเรียนรู้ อันอยู่ในกรอบ ความคิดที่ถูกต้อง (โยนิโสมนสิการ) มีความสอดคล้องกับการจัดการศึกษาแห่งชาติ เพื่อให้เป็นไปตามระบบแห่ง การพัฒนาคน ไทย ให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ ทั้งทางร่างกาย จิตใจ มีคุณธรรมจริยธรรม และวัฒนธรรมในการดำรงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่น ได้อย่างมีความสุข สนองตอบต่อความต้องการของชุมชนและสังคมอย่างต่อเนื่อง โดยเสริมสร้างแนวความคิดที่ถูกต้องและยั่งยืน เป็นพัฒนาการที่ถาวรตลอดไป อีกทั้งเป็นตัวชี้วัดและมุ่งเน้นในการสร้าง ค่านิยมแก่ผู้เรียนให้รู้จักใช้ความคิดเป็น ทำเป็น และแก้ปัญหาเป็น

แสงสว่าง หมายถึง การหยั่งเห็น (insight) ความเปลี่ยนแปลงทั้งส่วนของปัจจัยที่เกิดขึ้น (appearance) ความมีชีวิตอยู่ (existence) และความสูญสลายไป(egoless)พัฒนาให้ผู้เรียนเข้าสู่ กระบวนการศึกษาในระดับ ที่ผู้เรียน จะต้องมองเห็นอย่างแจ่มแจ้งโดยตนเอง เป็นการส่องหาดุลยภาพแห่งการดำรงชีวิตอยู่อย่างผู้ประเสริฐ แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น ได้ถูกต้องตามฐานที่เกิด พร้อมทั้งรู้จักการป้องกันมิให้ปัญหาเกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำอีกและพัฒนาชีวิต ให้ดำเนินไปได้อย่างผู้สร้างสรรค์คุณค่าทางกายภาพ (Physical) และมีเป้าหมายการพัฒนาคุณค่าทางจิตวิญญาณ (spiritual) ปรับสภาพตัวผู้เรียนให้เข้ากับสภาพแวดล้อมที่อาศัยอยู่ได้ อีกทั้งส่องนำไปสู่เป้าหมายและคุณค่าแห่งชีวิตที่ดำรงอยู่ร่วมกัน

ในโลก หมายถึง ตัวผู้เรียนและสิ่งแวดล้อมที่มีอยู่รอบข้าง ทั้งสองอย่างนี้อาศัยกันและกันจะต้องอยู่ร่วมกันได้ตลอดไป โดยที่ไม่มีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเป็นผู้ทำลาย แต่ละปรับตัวเข้ามากันได้ นำไปสู่การอยู่ร่วมกันอย่างมั่นคง มีพัฒนาการอย่างต่อเนื่อง เฉพาะตัวผู้เรียนจะต้องมีส่วนร่วมในการรับรู้ คงสภาพการอนุรักษ์และปฏิบัติต่อสิ่งแวดล้อมที่มีอยู่รอบข้างอย่างเหมาะสม

สรุป ปัญญา เป็นแสงสว่างในโลก เป็นปรัชญาการศึกษาที่มุ่งเน้นจัดกระบวนการเรียนการสอนให้เป็นไปตามจุดมุ่งหมายการศึกษาแห่งชาติเพื่อให้ผู้เรียนมีสติปัญญาอันเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาทั้งปวงได้ เปรียบเสมือนการส่องประทีปไปสู่ที่มืด ผลที่ได้รับอันจะเกิดขึ้นคือ ความรู้แจ้งเห็นจริง มองเห็นปัญหา มองเห็นหนทางการแก้ไขมองเห็นข้อยุติความดับสิ้นแห่ง ปัญหาและมองเห็นแนวทาง ในการปฏิบัติเพื่อขจัด ปัญหาทั้งปวงได้ ทำให้ผู้เรียนซึ่งเป็นหนึ่งในสมาชิกของโลกจะดำรงชีวิตอยู่อย่างมีความสุขกับโลกอันเป็นสิ่งแวดล้อมได้อย่างถาวร